Համաձայնագիր

Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման մասին

1.Համաձայնագրի առարկան

1.1 Սույն Համաձայնագրով “Պատվիրատւն” տրամադրում է “Կատարողին” իր կամ իր ստորաբաժանման, դուստր ձեռնարկության կամ փոխկապակցված անձի մասին “Տեղեկություններ”, իսկ “Կատարողը” պարտավորվում է “Տեղեկությունները” ներառել 0909 շտեմարանում և ապահովել “Տեղեկությունների” տարածումը Հայաստանում և արտասահմանում իր տեղեկատվական միջոցների շնորհիվ:

2.Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1 “Պատվիրատուն” պարտավորվում է տրամադրել “Կատարողին” հավաստի “Տեղեկություններ” և պատասխանատվություն է կրում “Տեղեկությունների” հավաստիության, գործող օրենսդրությանը համապատասխան լինելու համար:

2.2 Համաձայնագրի գործողության ընթացքում “Տեղեկություններում” առկա որևէ տվյալի փոփոխման դեպքում “Պատվիրատուն” պարտավորվում է անմիջապես տեղեկացնել “Կատարողին”:

2.3 “Կատարողը” պարտավորվում է “Տեղեկությունները” ըստ իր կողմից մշակված խմբագրական նորմերի մուտքագրել, խմբագրել, դասակարգել, թարգմանել և ներառել 0909 տեղեկատվական ծառայությունում յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.4 “Կատարողը” պարտավորվում է “Պատվիրատուի” վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրել բոլոր դիմողներին, “Պատվիրատուի” կողմից նշվաց “Տեղեկությունների” սահմաններում:

2.5 “Կատարողը” կարող է “Պատվիրատուի” մասին “Տեղեկությունները” տարածել էլեկտրոնային փոստի (e-mail), հեռախոսային հաղորդագրությունների (sms), տելեմարկետինգի և այլ միջոցներով` “Կատարողի” ընտրությամբ:

2.6 “Կատարողը” կարող է “Պատվիրատուի” կողմից նշված “Տեղեկությունները” օգտագործել որպես գովազդային նյութեր, ուղարկել այդ տեղեկություները բոլոր “Պատվիրատուների” թողած էլեկտրոնային փոստի, հեռախոսահամարների և այլ հասցեներով։

 

 

 

3 Համաձայնագրի գործունեության ժամկետը

3.1 Սույն Համաձայնագիրը անժամկետ է:

3.2 “Պատվիրատուն” և “Կատարողը” իրավունք ունեն միակողմանի հրաժարվել հետագա համագործակցությունից, տեղեկացնելով այդ մասին հակառակ “Կողմին” երկու ամիս առաջ:

4 Ֆորս-մաժոր

4.1 “Կողմերը” ազատվում են Համաձայնագրով պարտավորություններից մասնակի կամ լրիվ չկատարման պատասխանատվությունից, եթե այդ չկատարումը անհաղթահարելի ուժի հետևանք է, որը “Կողմերը” չէին կարող կանխատեսել կամ կանխել: Այդպիսի հանգամանքների առաջացման մասին “Կողմերը” տեղեկացնում են մեկը մյուսին առաջին իսկ հնարավոր պահին:

4.2 Անհաղթահարելի ուժի հանգամանք է համարվում. պատերազմը, հեղափոխությունը, երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը և նման երևույթները, Համաձայնագրի կնքումից հետո ընդունված և Համաձայնագրի կատարմանը խոչնդոտող կառավարության որոշումները, պետական մարմինների կարգադրությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները, օրենքները կամ այլ նորմատիվ փաստաթղթերը, էլեկտրասնուցման և կապի խափանումները և այլն: Տվյալ հանգամանքները պետք է հաստատված լինեն համապատասխան իրավասու մարմինների կողմից:

5 Այլ պայմաններ

5.1 Համաձայնագիրը անհատույց է, սակայն դա չի կարող խոչնդոտել որպեսզի “Կատարողը” “Պատվիրատուի” վերաբերյալ “Տեղեկություններ” տրամադրի նաև վճարովի հիմունքներով:

Սույն Համաձայնագիրը կազմված է էլեկտրոնային տարբերակից և չունի բնօրինակ տպված տարբերակով:

Եթե ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ և համաձայն եք վերընշված կետերին, ապա սեղմելով ներքևի կոճակը դուք կտաք ձեր համաձայնությունը: